תקנון מועדון לקוחות 'GBG Club' של חברת גלובל ברנדס גלרי בע"מ

 

 1. הגדרות
 • "המועדון" או "מועדון הלקוחות" - מועדון הלקוחות 'GBG Club' של חברת גלובל ברנדס גלרי בע"מ (כהגדרתה להלן);
 • "חברת גלובל ברנדס גלרי", לצרכי המועדון - חברת חברת גלובל ברנדס גלרי בע"מ (ח.פ. 515796605) (להלן: "GBG").
 • "משרדי GBG" - משרדי החברה הנמצאים ברחוב הברזל 38, תל אביב.
 • "הרשתות", לצרכי המועדון - רשת חנויות מותג האופנה "GUESS", רשת חנויות מותג האופנה "DKNY" ורשת חנויות האתר "G-CONCEPT STORE". GBG תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לגרוע ו/או להוסיף רשתות לזהות 'הרשתות' הכלולות במועדון. לצרכי תקנון זה, גם החנות המקוונת, כהגדרתה להלן, תיחשב כ"רשת" הנמנית על רשתות הקבוצה.
 • "אתר הרשתות" - globalonline.co.il. GBG תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשנות את כתובת אתר הרשתות ו/או לגרוע ו/או להוסיף אתרי רשתות שיכללו במועדון.
 • "חנות/יות" - חנויות הרשתות בתחומי מדינת ישראל בלבד, לרבות חנויות עודפים והחנות המקוונת, אך למעט נקודות מכירה שאינן בבחינת חנויות הרשתות (למשל, נקודות מכירה סיטונאיות או קמעונאיות, בהן נמכרים/ימכרו מוצרים של GBG) הכל כמפורט ברשימת החנויות אשר תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון (ותעודכן מפעם לפעם) במשרדי GBG; באתר הרשתות ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא GBG לנכון.
 • "חבר" או "חבר מועדון" או "כרטיס המועדון" או "כרטיס לקוח" - חבר במועדון הלקוחות, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה;
 • "רכישה מזכה" - רכישה בגינה מקבל/צובר חבר מועדון נקודות זכות (CASH BACK) (כהגדרתן ותיאורן בסעיף 7 להלן) לחשבונו. לרכישה מזכה תיחשב רכישה שבוצעה בחנות על-ידי חבר מועדון לצרכים פרטיים בלבד ובהתאם להוראות תקנון זה, באחד מאמצעי התשלום הבאים: (א) כסף מזומן; (ב) כרטיס אשראי; (ג) שיק; (ד) כרטיס מתנה נטען/"גיפט כארד" (Gift Card) שהונפק על-ידי GBG; (ה) שובר זיכוי שהונפק על-ידי GBG.

יובהר, שרכישה תיחשב לרכישה מזכה רק ביחס ובגין התשלום שבוצע בפועל בקופת החנות (לאחר קבלת הטבות ו/או הנחות מכל סוג שהוא שניתנו, ככל שניתנו למשלם, מכוח היותו חבר במועדון או בכלל).

בכל מקרה מובהר, כי: (א) תשלום בגין ההצטרפות למועדון ('דמי הרישום', כהגדרתם להלן); (ב) תשלום בגין רכישת כרטיס מתנה נטען/"גיפט כארד" (Gift Card) שהונפק על-ידי GBG; ו-(ג) רכישה באמצעות אמצעי תשלום אחר/ים, כהגדרתם להלן - לא ייחשבו לרכישה מזכה.

בנוסף מובהר, כי לא כל רכישה של GBG תיחשב ל"רכישה מזכה" וכי מוצרי GBG שרכישתם לא תיחשב ל"רכישה מזכה" ייקבעו מעת לעת על-ידי GBG, לפי שיקול דעתה הבלעדי (ומוצרים אלו יסומנו בהתאם בחנויות).

מובהר גם, כי רכישה שהתשלום בגינה לא כובד/לא נפרע במלואו (לפי העניין) בפועל מסיבה כלשהי (שאינה תוצאת מחדל/מעשה רשלני של GBG) לא תיחשב לרכישה מזכה. מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד ל-GBG במקרה זה, GBG תהיה רשאית לבטל נקודות זכות (CASH BACK), שניתנו/נצברו בגין רכישה כאמור ו/או לדרוש מחבר המועדון את תמורתן המלאה.

 • "אמצעי תשלום אחר/ים" - כל אמצעי תשלום שאינו נכלל בהגדרת אמצעי התשלום במסגרת רכישה מזכה. לדוגמה, כרטיס מתנה נטען/"גיפט כארד" Gift card)) שלא הונפק על-ידי GBG, תווי קניה, שוברי/כרטיסי/טפסי הנחה וכיוצ"ב.
 • "חנות מקוונת" – אתר סחר אלקטרוני שכתובתו:globalonline.co.il;

 

 1. כללי
 • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם יתנהל מועדון הלקוחות. בכפוף להוראות תקנון זה והדין, GBG שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף/סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הלקוחות.
 • הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

 

 1. ההצטרפות למועדון והחברות בו
 • כל המעוניין (בכפוף לתנאי תקנון זה) להצטרף כחבר במועדון הלקוחות, מוזמן לגשת לאחת החנויות; להירשם כחבר במועדון, באמצעות מילוי טופס רישום ותשלום דמי רישום (כמפורט להלן).
 • חבר במועדון יהיה רק מי שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר): (א) הוא יחיד (אדם פרטי); (ב) הוא בגיר שמלאו לו 16 שנים; (ג) הוא שילם בגין החברות במועדון דמי רישום בסך של 50 ₪ (כולל מע"מ) (להלן: "דמי הרישום"); (ד) הוא מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון; ו- (ה) הוא עומד (ויעמוד בכל תקופת חברותו במועדון) במכלול תנאי החברות במועדון בהתאם להוראות תקנון זה. בכל מקרה, לא יורשו להיות חברים במועדון - תאגידים; ו/או בתי עסק; ו/או לקוחות עסקיים ו/או ארגונים ו/או התאגדויות כלשהן.
 • תשלום דמי הרישום יבוצע אך ורק בכסף מזומן או בכרטיס אשראי או בשיק, ולא יתקבלו לשם כך אמצעי תשלום אחרים.
 • תקופת החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות והרישום וללא הגבלת זמן.
 • על-אף האמור לעיל, GBG שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של פרט כלשהו כחבר במועדון, מכל סיבה שהיא, ולפי ראות עיניה בלבד (בכפוף לכל דין רלוונטי) וכל-זאת, גם במקרה של פרט העומד לכאורה בכל תנאי החברות הקבועים בתקנון זה.
 • GBG שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי הרישום ו/או לבטלם - והכל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק מובהר, כי במידה שחבר שילם דמי רישום ולאחר מכן דמי הרישום הופחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי בגין כך.
 • GBG שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה שתפורסם בדרך סבירה שתיקבע על-ידה. הפסקת פעילות המועדון, ביוזמת GBG, תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך התקופה האמורה, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מ-GBG ו/או ממי מטעמה.
 • חבר המעוניין לבטל מיוזמתו את החברות במועדון יפנה לצורך כך לאחת מהחנויות או למוקד הטלפוני של שירות הלקוחות של GBG (כאמור בסעיף 9.1 להלן) וימלא טופס ביטול. מעת ביטול חברותו, ולמשך 6 חודשים, יוכל החבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך התקופה האמורה, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מ-GBG ו/או ממי מטעמה.
 • ביטל החבר מיוזמתו את חברותו במועדון הלקוחות טרם שחלפו שבועיים מיום שהצטרף לראשונה למועדון, יהיה זכאי לקבל בחזרה את דמי הרישום, אך זאת בהתקיים התנאים הבאים (במצטבר): (א) הוא לא עשה במועדון כל שימוש; (ב) הוא לא מימש הטבות כלשהן הנובעות מחברותו במועדון. מובהר, כי ביטול החברות לאחר חלוף שבועיים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי הרישום.

 

 1. פרטים אישיים של החבר; עדכונם; והשימוש בהם על-ידי GBG
 • החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן ביחס לחבר: (א) שם מלא; (ב) מין; (ג) תאריך נישואים (ככל שקיים); (ד) תאריך לידה; (ה) מספר תעודת זהות; (ו) מספר טלפון נייד (ככל שקיים); (ז) מספר טלפון נייח (ככל שקיים); (ח) פרטי דואר אלקטרוני (ככל שקיים); (ט) עיר מגורים; (י) שמות ילדים, ככל שרלוונטי (כולל תאריכי לידה); (יא) חתימה; (יב) תאריך (להלן: "טופס הרישום").

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי מילוי כל הפרטים הבאים ביחס לחבר הינם תנאי חובה להצטרפות למועדון: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מספר טלפון נייד, חתימה ותאריך.

 • האחריות על מילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, באופן ברור, ועדכונם של הפרטים מוטלת על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. בכל מקרה, GBG ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה כלשהי אצל החבר ו/או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון עקב כך שהחבר לא מסר כנדרש את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם באופן חלקי בלבד ו/או מסרם באופן בלתי ברור או בלתי קריא ו/או לא עדכן במועד את פרטיו האישיים הרלוונטיים אצל GBG.
 • במילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, מביע החבר את הסכמתו לרישום פרטיו בכתב ו/או במדיה מגנטית, על-פי החלטת GBG וכן להיכללותו במאגר לקוחות GBG מס' 700067727, שבעליו היא חברת גלובל ברנדס גלרי בע"מ, ח.פ. 515796605, מרחוב הברזל 38, תל אביב, (להלן: "מאגר המידע"), לצורך קבלת דיוור ישיר של פרסומים ועדכונים מ-GBG באמצעי המדיה השונים.
 • בכפוף לאמור בתקנון זה, GBG תעשה שימוש במידע שהתקבל ויתקבל מהחבר, ישירות, וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע או במידע שיופק על סמך ניתוח נתוני המידע כאמור, לצורך שיווק וקידום מכירות של GBG, ובכלל זה - למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת אחר (כגון: טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, SMS וכד'), למטרות ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון. יובהר, כי חבר מועדון ימשיך להיכלל במאגר המידע גם במקרה בו תסתיים חברותו במועדון (בין מחמת ביטול יזום מצד החבר ו/או מחמת ביטול יזום מצד החברה כאמור בסעיף 5.4 להלן), אלא אם ביקש החבר (בכתב) מהחברה להסיר עצמו ואת פרטיו ממאגר המידע בהתאם לסעיף 4.11 שלהלן. ואולם מובהר, כי עם תום תקופת החברות במועדון, לא ישמש עוד המידע השמור במאגר אודות חבר המועדון לצורך שליחת דבר פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.
 • חתימת החבר על גבי טופס הרישום (במסגרתו נותן החבר בין היתר את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר), מהווה גם הסכמה לאפשר לכל יתר הרשתות ב-GBG (בהווה וכפי שיהיו בעתיד) לעשות שימוש בנתונים לצורכי משלוח דיוור ישיר ו/או פרסומים.
 • GBG תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע משלוח הדיוור ישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון (לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד), לכל גורם המבצע בפועל, עבור GBG, את הדיוור הישיר לחברי המועדון.
 • בחתימתו על טופס הרישום נותן החבר את אישורו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסומים עשויים לכלול גם דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח GBG והוא נותן כאמור את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסומים כאמור.
 • למען הסר ספק מובהר, כי GBG תהיה רשאית להעביר מידע אודות חברי המועדון (לרבות אודות רכישותיהם), בהתאם להוראות/צווים של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
 • בחתימתו על טופס הרישום, מסכים החבר לביצוע השימושים במידע אודותיו, המפורטים בתקנון זה, ומאשר, כי השימושים הנ"ל לא ייחשבו לפגיעה בפרטיותו ולא יזכו אותו בסעד או פיצוי כלשהם. כמו-כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של GBG והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר מועדון יהיה רשאי, בכל עת, לפנות בכתב למוקד שירות הלקוחות של GBG (כאמור בסעיף 9.1 להלן), ולבקש לקבל לידיו את פירוט המידע המוחזק לגביו במאגר המידע, וכן לדרוש מ-GBG, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע ו/או לא יימסר לגורם כלשהו, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.
 • בנוסף, רשאי החבר לדרוש כאמור מ-GBG (באמצעות פניה בכתב למוקד שירות הלקוחות) להסיר את עצמו מרשימות הדיוור הישיר בערוץ הרלוונטי של המועדון. ואולם, במקרים כאמור, שומרת GBG על זכותה לבטל את חברותו של החבר במועדון הלקוחות.

 

 1. שימוש הלקוח במועדון
 • השימוש בכרטיס הלקוח במועדון הינו אישי בלבד (על הזכויות/החובות הגלומות בו), אינו ניתן להעברה או לשימוש על-ידי אחר או באמצעות אחר, מלבד שימושו האישי של החבר עצמו.
 • חישוב/צבירת ההטבות/נקודות זכות (כהגדרתן להלן) לכל חבר יערך בעבור כל כרטיס לקוח בנפרד ולא ניתן יהיה לאחד/למזג/לצרף קניות ו/או נקודות זכות שבוצעו/נצברו, לפי העניין, בכרטיסי לקוח מועדון של חברים שונים. בכל מקרה, רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס לקוח המועדון ובהטבות המוקנות מכוחו.
 • השימוש בכרטיס לקוח המועדון מותנה בהצגת תעודה מזהה (ת"ז, דרכון או רישיון נהיגה) של החבר, במעמד הקניה (לרבות בעת מימוש נקודות הזכות).
 • GBG תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את חברותו של חבר במועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במידה ועשה החבר שימוש שלא כדין בכרטיס לקוח המועדון שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או במידה שאמצעי תשלום שלו אשר באמצעותו ביקש לבצע רכישה לא כובד על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב ו/או אם GBG סבורה, כי חברותו של החבר במועדון עלולה לגרום נזק ל-GBG (ו/או למי מטעמה או הקשור אליה).

 

 1. ההטבות לחברי מועדון
 • GBG תהא רשאית לספק הטבות ו/או לערוך מבצעים ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים אך ורק ב-GBG או, לפי העניין, באיזו מתוך הרשתות. למען הסר ספק מובהר, כי חבר מועדון יהיה זכאי ליהנות מהטבת/הנחת מועדון אך ורק בביצוע רכישה באחד מאמצעי התשלום המוגדרים בסעיף 1.8 לעיל. ביצוע רכישה בכל אמצעי תשלום אחר, כהגדרתו בסעיף 1.9 לעיל, לא תזכה את חבר המועדון בהטבת/הנחת מועדון וכן לא תהווה "רכישה מזכה", כהגדרתה בסעיף 1.8 לעיל.
 • חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים ויקבלו עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים - והכל, ככל וכפי שאלו יינתנו/ייערכו (לפי העניין), ולפי שיקול דעתה הבלעדי של GBG.
 • GBG שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברים במסגרת מועדון הלקוחות, או לבטלן (במלואן או בחלקן) על-פי שיקול דעתה, וללא צורך בהודעה מוקדמת ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה כלפי GBG ו/או מי מטעמה.
 • GBG שומרת לעצמה את הזכות לבחור/לשנות מעת לעת את מתכונת ביצוע הדיוור הישיר בקשר למבצעים והטבות, ובין היתר לבצעו בדרך של הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, 'סליפ'/תלוש קופה, וכל דרך התקשרות מקובלת קיימת אחרת.
 • מובהר, כי הזכות למימוש הטבות המועדון בחנויות מותנית בהצגת תעודה מזהה של החבר, וכן תלויה, לפי העניין, בסוגי ההטבות, ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

'הטבת הצטרפות' – עם הצטרפותו כחבר במועדון תעניק GBG לחבר הטבת הצטרפות למועדון, כמפורט להלן (להלן: "הטבת הצטרפות"): 10% הנחה נוספים, כהטבה למימוש חד פעמי, במעמד עסקת ההצטרפות למועדון בלבד, לרכישת מוצרי GBG, בהתאם לבחירת החבר. מובהר כי הטבת 10% הנחה אינה חלה על דמי הרישום למועדון ואלו ישולמו במלואם. ההטבה תהיה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד וברכישה אחת בלבד. לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לשיעורין.

במהלך קיום מבצעים מסוימים ב-GBG (ככל וכפי שיוגדרו ויבוצעו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של GBG) תהיה GBG רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבת ההצטרפות.

למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן לממש בעסקה בודדת את הטבת ההצטרפות הנ"ל בו זמנית יחד עם הטבת יום ההולדת להלן, אלא אך ורק בעסקאות נפרדות.

 • 'הטבת יום הולדת' - הנחה אישית חד-פעמית, בשיעור 20% מסכום רכישה בודדת שיבצע החבר בחודש הלועזי בו חל יום הולדתו.

מובהר, כי ההטבה מוגבלת לרכישה אחת, ללא הגבלת סכום וכוללת כפל מבצעים. לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לשיעורין.

עוד מובהר, כי לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש לועזי שבו חל יום הולדתו, יהיה זכאי למימוש הטבת יום הולדת כאמור בסעיף זה החל מהשנה הלועזית העוקבת.

 • מובהר, כי מימוש 'הטבת יום ההולדת' או 'הטבת הצטרפות' כהגדרתן לעיל (וככל וכפי שתשתנינה בעתיד) יהווה 'רכישה מזכה' אך ורק ביחס לסכום ששולם (אם שולם) בקופת החנות בפועל בעת המימוש, בכסף מזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או בשיק (לדוגמה, אם חבר רכש מוצרים בסך 500 ₪, לא כולל עלות דמי הרישום למועדון, אך לאור הטבת ההצטרפות, שילם בפועל רק 450 ₪ בגין המוצרים שנרכשו, אזי סכום זה ששולם על-ידי החבר בקופה בפועל - הוא הסכום שיחושב לצורך 'רכישה מזכה' וצבירת נקודות זכות).
 • חבר אשר לא מימש את ההטבות לעיל בתוך תקופת המימוש שלהן, מכל סיבה שהיא, יאבד את זכאותו לאותן הטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מ-GBG ו/או ממי מטעמה.
 • למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן יהיה לממש בעסקה בודדת את ההטבות הנ"ל ('הטבת הצטרפות' ו- 'הטבת יום הולדת'), בו זמנית, אלא אך ורק בעסקאות נפרדות.

 

 

 1. צבירת ומימוש "נקודות זכות" (CASH BACK)
 • עם הצטרפותו למועדון יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה (כהגדרת מונח זה לעיל), נקודות זכות בשווי 10% מסכום הרכישה המזכה ששולם בפועל בקופת החנות. לדוגמה, אם סכום הרכישה המזכה בפועל היה 500 ₪, אזי החבר יהיה זכאי, בגין רכישה מזכה זו, לכמות של 50 נקודות זכות (להלן: "CASH BACK" או "נקודות זכות").
 • GBG רשאית לשנות מעת לעת את שיעור ה-CASH BACK הנצבר בכל רכישה מזכה ובגינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, וללא כל הודעה מוקדמת.
 • CASH BACK הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1 (אחד) ₪ כל אחת, אותן צובר החבר ואשר אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה לכסף ישראלי או לכל כסף/מטבע אחר ו/או לשובר זיכוי.
 • צבירת ה-CASH BACK תתבצע בחשבון אחד בלבד של הלקוח - הוא חשבון החבר.
 • צבירת ומימוש CASH BACK מותנית בהצגת תעודה מזהה על-ידי החבר (המבצע רכישה מזכה) ואישור חברותו במערכות המיחשוב של GBG. בכל מקרה, לא יתאפשרו/יותרו צבירה ו/או מימוש CASH BACK בדיעבד למי שלא ביצע את הרכישה המזכה במתכונת הנדרשת בתקנון זה. כמו כן, לא יינתנו הטבות בדיעבד בגין רכישות שבוצעו לפני הצטרפותו של חבר למועדון.
 • מימוש נקודות ה-CASH BACK יותנה בכל פעם בקיומה של יתרת זכות מינימאלית של 50 יחידות (50 ₪) CASH BACK (נקודות זכות) הצבורות בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש ה- CASH BACK תפחת יתרת יחידות ה-CASH BACK של החבר מתחת ל-50 יחידות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית ה-CASH BACK שנותרה לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו בחשבונו מחדש לפחות 50 יחידות CASH BACK כאמור.
 • חבר מועדון רשאי לממש את נקודות הזכות שברשותו (בכפוף בין היתר לתנאים המפורטים בסעיף 7.6 שלעיל) - וזאת בנוסף להטבות/הנחות (בשיעור באחוזים) להן החבר זכאי מכוח היותו חבר מועדון (כגון: הנחת יום הולדת כאמור בסעיף 6.6 לעיל) ו/או הנחות יעודיות אחרות (בשיעור באחוזים), אשר תעניק (ככל שתעניק) החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחברי המועדון בלבד ו/או לכלל לקוחות החברה (להלן: "הנחה/ות יעודית/יות באחוזים"). ואולם, במקרה זה (בו חלה על רכישת מוצר/ים מסוים/ים גם הנחה יעודית באחוזים) - והחבר חפץ לממש במסגרת אותה רכישה גם את נקודות הזכות - אזי ההנחה היעודית באחוזים תחול בגין מחיר המוצר/ים הרלוונטי/ם, רק לאחר שימומשו בעניינו/ם נקודות הזכות שלרשות החבר.
 • לא ניתן לממש נקודות CASH BACK באותה העסקה (הרכישה המזכה) בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת - קרי, ברכישה מזכה נפרדת שבוצעה לאחר קבלת ה-CASH BACK הנ"ל.
 • מובהר, כי במעמד ובגין רכישת מוצרי GBG בחנויות, על דרך מימוש CASH BACK, לא תתבצע צבירה של CASH BACK.
 • לא כל מוצרי GBG יהיו ניתנים למימוש (רכישה) באמצעות CASH BACK (באופן מלא ו/או חלקי). GBG תקבע מעת לעת, ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, אילו מוצרים לא ניתן לממש (לרכוש) באמצעות CASH BACK (ומוצרים אלו יסומנו בהתאם בחנויות).
 • בהתאם לכך, חלק ממוצרי GBG יועמדו למכירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של GBG, תוך מתן חלופות/מתכונות תשלום לחברי המועדון, כדלקמן:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   • תשלום בכסף מזומן או בכרטיס אשראי או בשיק;
   • תשלום באמצעות כרטיס מתנה נטען/'גיפט קארד' (Gift Card) ו/ או שוברי זיכוי שהונפקו על-ידי GBG;
   • תשלום של חלק מהתמורה בכל אחד ו/או בשילוב של החלופות/מתכונות המוזכרות לעיל.
  • במעמד רכישת מוצרי GBG בחנויות, לא ניתן יהיה לבצע שימוש הן בכרטיס המועדון והן בכרטיס הנחה/הטבה פעיל אחר מכל סוג שהוא ו/או בטפסי הנחה/הטבה לחברות/מוסדות, ככל שישנם ברשות החבר (להלן ביחד: "כרטיס אחר"). יובהר שחברי המועדון אשר ברשותם כרטיס אחר (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מהכרטיסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה. מובהר, כי ביצוע רכישה באמצעות כרטיס אחר לא תיחשב לרכישה מזכה.
  • במידה וחבר ניצל באופן כלשהו CASH BACK מעבר למגיע לו, וזאת בין היתר, בשל תקלה או שיבוש כלשהו אצל GBG (לרבות, טעות ו/או שיבוש במערכות המחשוב של GBG), תהיה GBG רשאית לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודת זכות (CASH BACK) שנוצלה כאמור מעבר למגיע לחבר, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות הזכות.
  • הרישום המתנהל והנמצא בידי GBG הוא זה אשר יקבע את סכום/כמות ה-CASH BACK שצבר כל חבר, ויחשב לראיה מהימנה בדבר נכונות הנתונים. חבר הסבור, כי חלה טעות ברישום צבירת ה- CASH BACKשלו ו/או שיש לו כל טענה אחרת בקשר למועדון הלקוחות, רשאי לפנות בכתב למוקד שירות הלקוחות של GBG ולהעלות בכתב את השגותיו, והוא יענה בהקדם האפשרי לפי נהלי GBG.
  • מימוש נקודות CASH BACK יתאפשר במשך כל תקופת החברות במועדון הלקוחות וכן למשך תקופה של 12 חודשים מעת ביצוע העסקה האחרונה של החבר במועדון (פרט למקרה כאמור בסעיף 3.7 לעיל) (להלן: "תקופת המימוש"). למען הסר ספק מובהר, כי ככל שבמהלך תקופת המימוש לא מימש החבר את הנקודות שצבר, אזי עם תום תקופת המימוש, תימחק יתרת ה-CASH BACK שצבר החבר. עוד מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך תקופת המימוש, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מ-GBG ו/או ממי מטעמה.
  • מובהר, כי במסגרת רכישה של מוצרי GBG באמצעות אמצעי תשלום אחרים, לא יוכל החבר ליהנות מהטבות המועדון, ולא יצבור בגין הרכישה CASH BACK.
  • בירור לגבי מצב צבירת נקודות CASH BACK לזכות החבר ניתן לעשות בחנויות או במוקד הטלפוני של שירות הלקוחות של GBG, כאמור בסעיף 9.1 להלן.

 

 1. זיכויים והחלפות
 • ביטול עסקאות, זיכויים והחלפות יעשו על-פי נהלי ההחזרות וההחלפות של GBG, כפי שיעודכנו מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של GBG ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010.
  •  
  •  
  • במידה וכנגד החזרת פריט ממוצרי GBG תוחזר לחבר המועדון התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי בכרטיס האשראי ו/או ימסר שיק ו/או שובר זיכוי, הכל על-פי נהלי החברה - כי אז יקוזז מחשבונו של רוכש הפריט, ככל שהינו חבר מועדון, ה-CASH BACK שנצברו בגין הפריט שהוחזר, מסך נקודות הזכות (CASH BACK) שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו, ועם מימושו של שובר הזיכוי, יינתנו אותן נקודות הזכות לחבר מממש הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון.
  • במידה ויוחזר הפריט כנגד השבת התמורה ששולמה בגינו ובנסיבות בהן הנקודות שנצברו בגין הפריט המוחזר מומשו, ונרכש/ו באמצעותן פריט/ים נוסף/ים (להלן: "פריטי המימוש"), כי אז כנגד השבת התמורה בגין הפריט המוחזר יוחזרו גם פריטי המימוש ואם נעשה בהם שימוש, ישלם החבר את שוויים.
  • זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה אשר ניתנה כהטבה לחברים במועדון, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל.

 

 1. מידע ובירור פרטים
 • לקבלת מידע ולבירור פרטים, לרבות קבלת מענה לשאלות בכל עניין הקשור למועדון הלקוחות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של GBG בטלפון: 03-3733188 או באי-מייל: service@globalbg.co.il.

 

 1. כללי
 • חבר מועדון יורשה לצבור CASH BACK ו/או לממש CASH BACK ו/או לממש את הטבת ההצטרפות ו/או את הטבת יום ההולדת, אך ורק במסגרת ביצוע רכישה מזכה (כהגדרתה לעיל).
 • עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תנאי תקנון זה, ללא סייגים (לרבות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בו, ככל שיחולו, מעת לעת) ומתחייב לפעול על-פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה, וככל שאין הוא מסכים להן ו/או לכל חלק מהן, אין הוא זכאי להצטרף כחבר במועדון. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, תוך תיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות, במשרדי GBG, וכן הוא יפורסם באתר הרשתות.
 • GBG שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי GBG ויפורסם בחנויות ובאתר הרשתות ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא GBG לנכון.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, GBG תהיה רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות גם את שם המועדון, את סמליו וכדו'.
 • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.
 • כל התנהגות/פעולה של GBG לטובת חבר מועדון, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כויתור של GBG על זכויותיה ו/או על התחייבויות של חבר כאמור בתקנון זה, וכן לא תיחשב לנוהג/מנהג/תקדים המחייב באופן כלשהו את GBG.
 • מתן ההטבות השונות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה הינו בכפוף לפעילות התקינה של מערכות התפעול והמחשוב של GBG. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו, באופן זמני, מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל GBG לטיפול בהן בהקדם האפשרי ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כלשהן נגד GBG ו/או מי מטעמה בשל אי מתן הטבות בתקופת קיום התקלות ועד להשלמת הטיפול בהן והשבת פעילות המועדון לסדרה.
 • הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו- וכן בכל הקשור לחברות במועדון (להלן ביחד: "מחלוקת") - הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת למועדון הלקוחות/לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ת"א בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

 

** תקנון מעודכן החל מיום 22.5.22.

 

חברת גלובל ברנדס גלרי בע"מ.