תקנון 'Gift Card' (כרטיס מתנה) של גלובל ברנדס גלרי בע"מ

 

 1. הגדרות:
 • "GBG", לצרכי תקנון זה - חברת גלובל ברנדס גלרי בע"מ (ח.פ. 515796605). מובהר, כי החברה תהיה רשאית לגרוע ו/או להוסיף, לפי שיקול דעתה, על הרשתות הכלולות ב-'GBG' לצרכי תקנון זה;
 • "מועדון הלקוחות" - מועדון הלקוחות של GBG.
 • "משרדי GBG" - משרדי החברה הממוקמים ברחוב הברזל 38, תל אביב.
 1. GBG מנפיקה כרטיסי מתנה ('גיפט קארד') נטענים (הן כרטיסים פיזיים - הניתנים לרכישה בחנויות הקבוצה, והן כרטיסים דיגיטליים - הניתנים לרכישה מקוונת ברשת האינטרנט) המאפשרים ביצוע רכישות ברשתות GBG ששמן נקוב על-גבי הכרטיס (להלן: "הכרטיס").
 2. כרטיס פיזי ניתן לרכוש בחנויות הרשתות באמצעות אחד מאמצעי התשלום הבאים בלבד: (א) מזומן; (ב) כרטיס אשראי; (ג) שובר זיכוי כספי בתוקף. כרטיס דיגיטלי ניתן לרכוש באופן מקוון ברשת האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי בלבד. למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן לרכוש גיפט קארד באמצעות תו קניה או כל אמצעי תשלום אחר.
 3. הכרטיס יכובד בכל חנויות רשתות GBG ששמן נקוב על-גבי הכרטיס, לרבות חנויות עודפים, אך למעט, למען הסר ספק, נקודות מכירה שאינן בשליטת/בבעלות GBG ואינן בבחינת חנויות הרשתות (למשל, נקודות מכירה סיטונאיות או קמעונאיות, בהן נמכרים/ימכרו מוצרים של GBG).
 4. הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לסכום הטעון בו כדין. מובהר, כי עם סיום ניצול מלוא הסכום הטעון בכרטיס, פוקע ומתבטל הכרטיס ולא ניתן להטעינו מחדש.
 5. אם מחזיק הכרטיס השתמש רק בחלק מן הערך הנקוב בכרטיס במסגרת רכישה מסוימת, יוכל הוא להשתמש ביתרה לשם רכישה אחרת, עד לניצול מלא של הסכום הטעון בכרטיס.
 6. הכרטיס אינו ניתן להמרה לכסף מזומן.
 7. באשר לחבר מועדון לקוחות בלבד המחזיק בכרטיס ומבצע רכישה באמצעות הכרטיס ברשתות GBG, תיחשב רכישתו כ'רכישה מזכה' כהגדרתה בתקנון מועדון הלקוחות, והוא יצבור בגין רכישתו נקודות מועדון בהתאם לתקנון. מובהר, כי רכישת/טעינת הכרטיס עצמו, על-ידי חבר מועדון לקוחות ו/או אדם אחר, לא תזכה חבר מועדון לקוחות בצבירת נקודות מועדון בגין סכום הרכישה/הטעינה.
 8. כרטיס פגום/מזויף לא יכובד. במקרה של גניבה/אובדן/השחתה, הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה/פיצוי בגינו.
 9. תוקף הכרטיס הינו עד למועד הנקוב בו, ובכל מקרה, לא פחות ממשך תקופות התוקף (לפי העניין) הנקבעות בדין מעת לעת, וכפי תחולתן. לאחר מועד זה, הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.
 10. כרטיס שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה ו/או תביעה כנגד GBG. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.
 11. באם הוחזר המוצר שנרכש באמצעות הכרטיס, לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות GBG בנושא החזרת מוצרים.
 12. הכרטיס אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.
 13. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש הכרטיס ו/או המחזיק בו לבין GBG. כל אדם המחזיק בכרטיס מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור בתקנון זה.
 14. ניתן לברר את יתרת הסכום הטעון בכרטיס הפיזי שנרכש בחנויות GBG במוקד שירות הלקוחות של GBG בטלפון: 03-3733188 או בחנויות GBG, בהתאם לשעות הפעילות של החנויות, או באתר האינטרנט בכתובת: https://bo.mltp.co.il/Secure/ClientLogin.aspx. לבירור יתרת כרטיסים דיגיטליים בלבד שנרכשו ברשת האינטרנט, ניתן לפנות למוקדי שירות הלקוחות הטלפוני כפי שמופיע באתר רכישת הכרטיס.
 15. בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה, GBG שומרת לעצמה, בכל עת, את הזכות להפסיק את הפצת הכרטיס או לשנות את התנאים לגבי כרטיסים שירכשו לאחר מועד השינוי.
 16. התקנון ניתן לעיון בחנויות ובמשרדי GBG.
 17. בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה, GBG שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את הוראות תקנון זה או חלק ממנו - והכל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 18. הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו - וכן בכל הקשור לכרטיס ולשימוש או אי השימוש בו (להלן ביחד: "מחלוקת") - הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לכרטיס/לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

 

תקנון V1/00, תקף החל מיום 31.5.21.