תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר GLOBAL ONLINE. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות ולתקנון האתר. הכתוב להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר.

 

שימושך באתר והסכמה לתנאיו

 1. המסמך מרכז את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות באתר (להלן "המדיניות"), על מנת להציג ולהסביר את נוהג GBG (להלן: "החברה") ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד היא משתמשת במידע הנמסר לה ע"י המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. לתשומת ליבך, כל שימוש באתר זה, או באתרים או שירותים המקושרים ו/או הזמינים דרכו, מהווה את הסכמתך לתנאי המדיניות.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי מתנאי המדיניות בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. על כן מומלץ להתעדכן מעת לעת במדיניות הנהוגה. ככל ואינך מסכים לתנאי המדיניות, כולם או חלקם, אנא הימנע מהשימוש באתר.
 3. קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר זה, לאתרים חיצוניים או אחרים, מוצגים לשם הנוחות בלבד. כל הסתמכות על אתרים אלו, תוכנם, השימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריות המשתמש בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי לתנאי מדיניות אלו.
 4. יובהר כי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
 5. בעת שימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. המדובר במידע שהמשתמש מוסר ביודעין, מידע סטטיסטי ומצטבר. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו עם החברה יישמר במאגר המידע של החברה ויעשה בנתונים אלו שימוש בהתאם למטרות המאגר.

 

מדיניות פרטיות, איסוף מידע ושמירתו

 1. החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. שימוש במידע אישי אשר יימסר על-ידך או ייאסף אודותיך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו או ע"פ חובות החלות כלפי החברה לפי כל דין .
 2. 'מידע אישי' במדיניות פרטיות זו, משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר יימסר או ייאסף אודותייך במסגרת השימוש באתר החברה, לצורך רישום לשירותים המוצעים דרך האתר, וכן כל מידע מזהה אודותייך אשר ייאסף אודות אופן השימוש שלך באתר במהלך הפעלתו.
 3. חלק מהשירותים הניתנים במסגרת השימוש באתר טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי באופן ישיר על-ידך, למשל:
 • במקרה שבו תרצה להצטרף למועדון החברים של החברה, תתבקש להזין פרטי מזהים ואישיים כגון: שמך, כתובת המגורים, דרכי ההתקשרות ואף פרטים נוספים כמופיע בדף הרישום.
 • כך גם לצורך עדכון פרטי חבר המועדון, או לצורך בירור יתרת הנקודות של חבר מועדון. לצורך שירותים אלו תידרש להזין לדוגמא: מספר ת"ז, מספר טלפון נייד וכדו'.
 • החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך או ו/או נאסף אודותיך, כדוגמת הרגלי הצריכה וההתנהגות שלך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו (להלן "המידע הנאסף") או במסגרת חברותך במועדון הלקוחות, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר כך שיתאימו בצורה מיטבית להעדפותיך. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות לשם קידום מטרות מועדון לקוחותיה.
 1. כמו כן, ייתכן שרישום לשירות מסוים דרך האתר, לרבות למועדון הלקוחות של החברה או לרשימות דיוור או לכל עניין אחר, הזמינים או נגישים דרך האתר, ידרוש את הסכמתך ואישורך לתנאי אותו שירות, ובמקרה זה תידרש לאשר את הסכמתך בנפרד בעמוד/שירות זה.
 2. הינך מסכים כי המידע שנמסר על-ידך ו/או ייאסף אודותיך יישמר במאגר לקוחות GBG מספר 700067727, שבעליו היא חברת גלובל ברנדס גלרי בע"מ, ח.פ. 515796605, מרחוב הברזל 38, תל אביב, (להלן: "מאגר המידע") לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמך, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות ומתן שירותים למשתמשים ולחברי מועדון, ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת ע"פ חוק.
 3. בהתאם להסכמתך, ככל שתתקבל לפי דין, החברה תהא רשאית לפנות אליך מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת עדכונים, הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת אחר (כגון: טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, SMS וכד') אלא אם נתקבלה הודעה אחרת ממך בכל עת. במידה ותרצה לחזור בך מהסכמתך, אנא פנה אל החברה באמצעות כתובת המייל המופיעה מטה בצירוף בקשתך ופרטים מזהים.
 4. מובהר כי אינך מחויב למסור את הפרטים המפורטים לעיל על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים, על מנת לקבל את שירותי החברה המבוקשים, לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים (למשל, ללא הזנת פרטים מזהים בעת הצטרפות למועדון הלקוחות) לא נוכל לספק את השירותים המוצעים, חלקם או כולם.
 5. יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב. לחברה אין אחריות באשר לנכונות המידע ולאיכות אמינותו ולא תיתכן תלונת הצדדים כלפיה.
 6. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית הגולש באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים האוספים מידע כללי אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.
 7. בנוסף, החברה עושה שימוש בקבצי מידע "Cookies" (להלן "קוקיז") המסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים לצורך שיפור חווית השימוש באתר. כך למשל, קבצי המידע מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים את זמן מילוי הפרטים בשנית, או מזהים מוצרים המועדפים עליך על מנת להציג המלצות המתאימות לך. קבצי המידע מוצפנים והחברה נוקטת משנה זהירות בכדי להבטיח שרק מחשבי החברה ו/או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 8. השירותים עשויים לעשות שימוש אף בקבצי מידע של צד ג', כדוגמת: אלו של חברת Google המוטמעים תוך שימוש ב- Google Analytics, AdSense וכן בשימוש בקבצי מידע של חברת Meta (פייסבוק). למידע נוסף על השימוש בקבצי המידע של צד ג', ניתן לפנות לכתובות להלן: https://www.google.com/policies/privacy, http://www.facebook.com/policies/cookies.
 9. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה"קוקיז", תוכל לחסום אותם בכל עת באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיז עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיז, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
 10. בהסכמתך לתנאי המדיניות, הינך מסכים לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן. במידה שאינך מסכים, אנא עדכן את הגדרות מכשירך או הדפדפן שלך לפי העדפותייך כאמור לעיל.
 11. החברה מקפידה שלא להעביר מידע אישי מזהה אודותיך לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: (א) ע"פ דרישה או הסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך ; (ב) בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לספקי שירות נדרשים להשלמת הפעולה ו/או המוציאים לפועל את הפעולה, ולצדדים הקשורים באותה פעולה, כדוגמת חברת שליחויות, חברת סליקת אשראי וכדו'. מידע ספציפי זה יישמר אצל החברה והעברתו לצדדים הרלוונטיים לשם השלמת הפעולות תתבצע בכפוף להסכמתו של המבקש. מובהר כי ל-GBG אין אחריות באשר לנושא זה ולנושאים הקשורים בהעברת המידע ולא תיתכן תלונת הצדדים כלפיה ; (ג) במקרה של מחלוקת משפטית אשר תחייב את חשיפת פרטיך ו/או אם תבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך ; (ד) לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים. כאמור, מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי שלך ; (ה) במקרה בו ימצא כי הפרת את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין ; (ו) ע"פ צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת ע"פ חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה ; (ז) בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי ; (ח) במקרה בו החברה תימכר, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.
 12. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך מיופה כוחך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באמצעות דף "צור קשר" באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים להלן.

 

אחריות לתוכן האתר וזמינותו

 1. האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות הזמינים דרכו, מונגשים ע"י החברה כפי שהם ובכפוף לזמינותם. למרות שהחברה נוקטת בכל המאמצים כדי להציג באתר או דרכו מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה.
 2. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות במדיניות זו.
 3. תוכן האתר אינו משמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצידך. על כן, כל פעולה הנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך בלבד.
 4. מוצרים, תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות מוצרים ושירותים המתוארים/מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד לצורך הדמיית המוצר המבוקש בצורה הקרובה ביותר למציאות. במידה וזוהה פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, אנא פנה אלינו כדי שנפעל לתקנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של GBG.
 5. האתר עשוי לפרסם מודעות דרושים, בעמוד ייעודי לכך. אין במודעות אלו או בתוכנן בכדי להתחייב או להביא לקבלתו של מי מהפונים לעבודה או המתעניינים במשרה.

 

אבטחת מידע

 1. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים מתקדמים כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה לשם מניעת ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
 2. על אף האמור לעיל, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו. על כן, מובהר כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: שם האתר, שם החברה, שם הדומיין, סימני מסחר, עיצוב גרפי, לוגו, צילומים, תמונות, קטעי אודיו/וידיאו, טקסט וכדו' (להלן: "המידע") הינם קניינה הבלעדי והמלא של GBG (ו/או של צדדים שלישיים אחרים), וזאת מבלי לגרוע מבעלות ו/או זכויות של GBG בסימני מסחר, שמות מסחריים ויתר חומרים שהותר לה השימוש בהם. שימוש במידע ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה, אסור ומהווה הפרת זכויותיה של החברה על-ידך. על כן, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש עצמי או מסחרי, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על-ידי ו/או מטעם GBG בלא הסכמתה מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית ע"פ כל דין.
 3. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה, ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו, אלא רק לעמוד הבית בלבד.
 4. כל זכויות הקניין הרוחני, בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות לא רשומות/בהליכי רישום, ובכלל זה: שם המתחם (Domain), פטנטים, סימני המסחר, מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, עיצובים, שיטות, אופן הצגה ועיצוב האתר וכן כל עניין/פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של GBG ו/או GBG הנה בעלת רישיון השימוש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה באופן בלעדי ו/או בהתאם לתנאי הרישיון שניתנו לה.

 

שונות

 1. מדיניות זו אינה יוצרת/תפורש כשותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין GBG או מי מטעמה בשום אופן.
 2. הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר למדיניות זו, לרבות בקשר לביצועה, פרשנותה הוראותיה וכן בכל הקשור אליה (להלן ביחד: "מחלוקת") - הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת למדיניות זו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ת"א בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

 

דרכי יצירת קשר

במקרה של שאלה, בקשה ו/או תגובה בנוגע למדיניות זו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בכתובת הדוא"ל: service@globalbg.co.il או בטלפון: 054-4455316.