ביטול עסקה

 

ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט GLOBAL ONLINE תתבצע באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה. בהודעת הביטול על הלקוח למסור את שמו ומספר תעודת הזהות שלו, וכן את פרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל. במידה והודעת הביטול נמסרה טלפונית, יש לספק גם את מספר הטלפון של המשלם המופיע בהזמנה.

 

להלן דרכי הביטול העסקה העומדות לרשות הלקוח:

  • בטלפון לשירות הלקוחות במספר: 054-4455316
  • בדואר רשום לכתובת: הברזל 38, ת"א, כניסה B, לידי: גלובל ברנדס גלרי בע"מ (עבור שירות לקוחות)
  • בדואר אלקטרוני לכתובת: service@globalbg.co.il
  • בפנייה מקוונת באמצעות טופס "צור קשר" באתר

 

הלקוח רשאי לבטל עסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות בתקנון האתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר ביניהם.

 

על אף האמור לעיל, אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה תוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה רשאית לבקש מהלקוח לעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, בהתאם לעניין.

 

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך, יתואם מועד לאיסופו. החזר כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין. הלקוח מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצרים אשר בכוונתו להחזיר.

 

במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב וככל שהלקוח שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

 

כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.

 

ביטול הזמנה לפני שליחת המוצר/ים ללקוח (טרם יציאתם ממחסן האתר), לא יחויב בדמי ביטול. ביטול ההזמנה לאחר שליחת המוצר או המוצרים (לאחר יציאתם ממחסן האתר), יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

 

אין בזכותו העומדת של הצרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקש הלקוח, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 

החלפת מוצרים תתבצע בהתאם להוראות תקנון האתר ובהתאם למצוין בעמוד משלוחים, החזרות והחלפות.